Värden och vision

Värdegrundsarbete är inte bara något att prata om, för att det ska få betydelse måste det omsättas i praktiken. För att integrera projektets värdegrund i designprocessen identifierades en lång rad kärnvärden i projektet. Alla val i designprocessen har sedan stämts av mot våra kärnvärden utifrån att alla beslut så långt som möjligt ska stärka dessa grundläggande värden. Målet har hela tiden varit att den slutliga designen så långt som möjligt ska representera alla kärnvärden.

  • Vi vill stärka barnens plats i det offentliga rummet
  • Vi vill värna den demokratiska leken
  • Projektet utgår från de globala målen och ett mer hållbart samhälle med leken som både medel och mål:
    • Folkhälsa, ökat fysiskt och psykiskt välmående för barn
    • Delaktighet och inkludering för alla
    • Naturvärden och biologisk mångfald
Senast uppdaterad: 2021-10-22